DZIAŁ SAMORZĄDOWO-ORGANIZACYJNY

Z Radą Nadzorczą można się kontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: radanadzorcza@naskraju.pl lub w formie tradycyjnej złożyć pismo w sekretariacie Spółdzielni  zaadresowane do Rady Nadzorczej.

Na stronie internetowej znajdą się adresy e-mail każdej Rady Osiedla, na które można kierować korespondencję dotycząca danego osiedla.  

Na stronie internetowej znajdą się adresy e-mail każdej Rady Domowej, na które można kierować korespondencję dotycząca danego budynku. 

Wszyscy mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju" mogą uzyskać dostęp do swoich rozliczeń ze Spółdzielnią i służy temu logowanie do panelu powiązanego z danymi Działu Finansowo-Księgowego – serwis E-BOK.

Z uwagi na przepisy prawa spółdzielczego regulujące, że jedynie członkowie spółdzielni mogą mieć dostęp do wewnętrznych dokumentów, protokołów i uchwał organów spółdzielni niezbędne było utworzenie oddzielnego panelu logowania dla osób mających status członka spółdzielni.

W celu uzyskania identyfikatora i hasła do e-BOK i zarejestrowania Użytkownika należy dostarczyć do Działu Finansowo-Księgowego wypełniony formularz zgłoszeniowy (który stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępny również na stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów)zgodnie z treścią Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK.

Członek Spółdzielni w celu uzyskania loginu i hasła startowego do Internetowego Konta Członka Spółdzielni zobowiązany jest do złożenia w Dziale Członkowsko-lokalowym wypełnionego Oświadczenia (które stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępne również na stronie internetowej w zakładce Wzory dokumentów) zgodnie z treścią Regulaminu Internetowego Konta Członka Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni po zalogowaniu się na stronie internetowej do panelu dla członków SM będą mieli dostęp do wewnętrznych przepisów regulujących funkcjonowanie Spółdzielni, tj. Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał i protokołów Zarządu oraz Rady Nadzorczej, informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez Radę Nadzorczą, sprawozdań finansowych, Zarządu i Rady Nadzorczej, Regulaminów, protokołów lustracyjnych, jak i do bieżących informacji Zarządu dotyczących ważnych spraw związanych ze Spółdzielnią (aktualności) np. toczących się spraw sądowych, czy uregulowań związanych z ochroną danych osobowych.

Osoby posiadające dane do zalogowania się do serwisu E-BOK będą miały dostęp do swoich rozliczeń ze Spółdzielnią – stanu konta i wysokości opłat, rozliczenia mediów i stanów liczników.

DZIAŁ CZŁONKOWSKO - LOKALOWY

Tak, aby złożyć oświadczenie dotyczące danych kontaktowych, a w przypadku odrębnej własności przedłożyć dokument nabycia lokalu.

W aktualnym stanie nie jest możliwe określenie przedmiotu odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności. SM ,,Na Skraju” wystąpiła do Biura Geodezji i Katastru z wnioskiem o podział nieruchomości obejmującej ul. M. Grzegorzewskiej i ul. Szolc – Rogozińskiego, oraz ze wstępnym projektem podziału na nieruchomości jednobudynkowe. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Biuro Geodezji i Katastru wyda postanowienie, na podstawie którego zostanie wykonana mapa podziałowa nieruchomości. Jest to warunkiem niezbędnym do podejmowania przez Zarząd SM ,,Na Skraju” uchwał określających przedmiot odrębnej własności w poszczególnych nieruchomościach. Z chwilą, kiedy uchwały te staną się prawomocne, Zarząd Spółdzielni przystąpi do zawierania aktów notarialnych przenoszących własność lokali na uprawnione osoby.

Księgę wieczystą dla lokalu mieszkalnego można założyć, jeżeli uregulowany jest prawnie grunt pod budynkiem, tzn. jest własność gruntu lub użytkowanie wieczyste. W zasobach SM ,,Na Skraju” uregulowany grunt mają: Osiedle III (tj. ul. Kulczyńskiego i ul. Polaka) Osiedle IV (tj. ul. M. Grzegorzewskiej i ul. Szolc – Rogozińskiego z wyłączeniem budynków Szolc – Rogozińskiego numer: 15, 17, 19 i 21).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie wnosi się opłat z tytułu wpisowego i udziału. Jednakże zgodnie z § 22 pkt. 1 ust. 3 Statutu SM ,,Na Skraju” każdy członek winien wnieść jednorazową opłatę na działalność społeczno – wychowawczą wynoszącą 50% minimalnej stawki wynagrodzenia (brutto) za godzinę pracy dla osób wykonujących pracę na podst. umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

W roku 2021 wynosi tj. 9,85 zł od m2 pow. użytkowej lokalu. Opłata jest jednorazowa i wnoszona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma potwierdzającego nabycie członkostwa.

Są dwie możliwości nabycia członkostwa:

  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: Członkostwo nabywa się przy zakupie lokalu mieszkalnego, zostając obdarowanym lub nabywając spadek z mocy prawa (tzn. w dniu podpisania umowy sprzedaży bądź umowy darowizny albo w dniu postanowienia sądu bądź potwierdzenia notarialnego o nabyciu spadku), zgodnie z Ustawą z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1465 z późn. zm.) bez obowiązku składania deklaracji. Jeśli tytuł prawny nabywają małżonkowie oboje z mocy prawa stają się członkami Spółdzielni. Jeżeli lokal nabywa kilka osób (wówczas mówimy o kilku współwłaścicielach), członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich. W takiej sytuacji należy wyznaczyć osobę, która nabędzie członkostwo i będzie reprezentowała pozostałych współwłaścicieli wobec Spółdzielni.
  • prawo odrębnej własności lokalu: Właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Osoba zainteresowana składa deklarację przystąpienia do Spółdzielni.

Deklarację przystąpienia do Spółdzielni należy pobrać TUTAJ (link), następnie wypełnić czytelnie i oryginał złożyć w sekretariacie albo przesłać pocztą na adres Spółdzielni.

Członkiem spółdzielni można zostać nabywając tytuł prawny do lokalu mieszkalnego bądź użytkowego w zasobach Spółdzielni, tj. spółdzielcze prawo do lokalu lub własność lokalu.

DZIAŁ CZŁONKOWSKO - LOKALOWY

Czy pomieszczenie wspólne można przekazać w drodze darowizny, nabyć w wyniku postępowania spadkowego lub zbyć na postawie umowy kupna sprzedaży mieszkania?
Pomieszczenie wspólne nie stanowi integralnej części mieszkania, dlatego automatycznie nie przechodzi na osobę, która w drodze darowizny, postępowania spadkowego lub umowy kupna- sprzedaży nabyła mieszkanie. W takiej sytuacji osoba zainteresowana kontynuacją najmu powinna złożyć (osobiście w biurze Spółdzielni - w pok. nr 4 lub mailowo na adres sekretariat@naskraju.pl) pisemną ofertę najmu zawierającą proponowaną stawkę czynszu najmu, informacją dotyczącą sposobu wykorzystania pomieszczenia wraz z danymi kontaktowymi (adres zamieszkania, nr. tel., adres e-mail). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zarząd. Podstawą wynajmu jest pisemna zgoda na użytkowanie.

Umowę najmu lub zgodę na użytkowanie pomieszczenia można wypowiedzieć tylko i wyłącznie pisemnie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Istnieje możliwość wnioskowania o skrócenie okresu wypowiedzenia, jednakże postanowienia w tej sprawie będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie decyzji Zarządu.

W jaki sposób mogę wynająć pomieszczenie wspólne z przeznaczeniem na magazynek na potrzeby mieszkania (np. na przechowywanie rowerów, artykułów gospodarstwa domowego, itp.)?
Każdy członek Spółdzielni w przypadku zainteresowania najmem wybranego pomieszczenia wspólnego ma prawo złożyć (osobiście w biurze Spółdzielni - w pok. nr 4 lub mailowo na adres sekretariat@naskraju.pl) pisemną ofertę najmu zawierającą proponowaną stawkę czynszu najmu, informacją dotyczącą sposobu wykorzystania pomieszczenia wraz z danymi kontaktowymi (adres zamieszkania, nr. tel., adres e-mail). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zarząd. Podstawą wynajmu jest pisemna zgoda na użytkowanie. Jeżeli w danym budynku Spółdzielnia nie dysponuje wolnymi pomieszczeniami wspólnymi pismo jest zarejestrowane i umieszczone na liście osób zainteresowanych najmem pomieszczenia. W sytuacji odzyskania przez Spółdzielnię wolnego pomieszczenia podanie zostanie ponownie rozpatrzone.

Wszystkie wolne lokale użytkowe są wyszczególnione na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Wynajem lokali użytkowych. W przypadku zainteresowania najmem wybranego lokalu należy złożyć (osobiście w biurze Spółdzielni - w pok. nr 4 lub mailowo na adres sekretariat@naskraju.pl) pisemną ofertę najmu zawierającą proponowaną stawkę czynszu najmu, informację dotyczącą przeznaczenia lokalu wraz z dokumentami rejestrowymi oferenta. Przed dostarczeniem pisemnej oferty, lokal można zobaczyć po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem działu lokali użytkowych pod nr. tel.: 22 643-99-17. Podstawą wynajmu jest pisemna umowa najmu.