Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni, zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku do dnia 30 czerwca. Jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Może z ważnych powodów zostać zwołane przez Zarząd w każdym czasie. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy m. in. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej a także uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” nie może być pełnomocnikiem członka Spółdzielni

Ponadto udział w zebraniu z głosem doradczym mogą zabrać członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego i inne zaproszone osoby.

Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Mogą także być utrwalone przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, lub sam dźwięk, przy czym obecni na Zgromadzeniu powinni być o tym powiadomieni.