Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju"

Rada Osiedla składa się z Przewodniczących Rad Domowych w obrębie danego Osiedla lub w przypadku, gdy Przewodniczący nie wyraża zgody na udział w Radzie Osiedla z osoby wydelegowanej z Rady Domowej, po 1 osobie z każdej Rady.

Rada Osiedla wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza. Zasady jej funkcjonowania ustala Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. W obradach Rady Osiedla mają prawo brać udział Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Adresy email:
Rada Osiedla nr I: radaosiedla1@naskraju.pl
Rada Osiedla nr II: radaosiedla2@naskraju.pl
Rada Osiedla nr III: radaosiedla3@naskraju.pl
Rada Osiedla nr IV: radaosiedla4@naskraju.pl
Rada Osiedla nr V: radaosiedla5@naskraju.pl

Posiedzenia Rady Osiedla zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Sekretarz na pisemny wniosek Zarządu lub pisemny wniosek 3 członków Rady Osiedla, przy czym pierwsze zwołuje na pisemny wniosek 3 członków Rady Osiedla.