Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch osób: Prezesa i Zastępcy Prezesa, wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu. Skład Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”:

Skład Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”:

Prezes Zarządu – Hanna Gutowska

Zastępca Prezesa Zarządu – Marcin Łuczkiewicz