Przeglądy

Ustawa „Prawo Budowlane” nakłada na Spółdzielnię/Zarządcę obowiązek przeprowadzania okresowych (corocznych) przeglądów instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych oraz okresowo (co pięć lat) pomiarów instalacji elektrycznej i prób szczelności instalacji gazowej.

Członek Spółdzielni lub osoba niebędąca członkiem jest zobowiązana do udostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie w celu dokonania w/w przeglądów i pomiarów.

O terminach przeprowadzanych przeglądów mieszkańcy powiadamiani są za pośrednictwem ogłoszeń umieszczanych w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych, na stronie internetowej.