• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Konkurs ofert na wykonanie remontu parterów dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Polaka 7 w Warszawie znajdującego się w zasobach Spółdzielni


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”  w Warszawie, ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu parterów dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Polaka 7 w Warszawie znajdującego się w zasobach Spółdzielni. Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu Spółdzielni pok. nr 4 za odpłatnością w wysokości 50,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dnia 15.10.2020 r. do godz. 12.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane „Przetarg na wykonanie remontu parterów dwóch klatek schodowych budynku przy ul. Polaka 7 w Warszawie”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać w Spółdzielni w pok. 28, tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: w.bogusz@naskraju.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 28.09.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014