• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Przetarg nieograniczony na wykonanie: wymiany elektroenergetycznych pionów lokatorskich w czynnym budynku wielorodzinnym, modernizacji elektrycznych rozdzielni głównych w czynnym budynku wielorodzinnym

Warszawa, dnia 25.03.2019.

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie:

  1. wymiany elektroenergetycznych pionów lokatorskich w czynnym budynku wielorodzinnym przy ul. M. Grzegorzewskiej 2 w Warszawie
  2. modernizacji elektrycznych rozdzielni głównych w czynnym budynku wielorodzinnym przy ul. Polinezyjskiej 2 w Warszawie

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 za odpłatnością
w wysokości 200,00 zł. netto +23% VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 6 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju” pok. nr 4
w terminie do dnia 15.04.2019r. do godz. 12:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane “Przetarg na wykonanie robót branży elektrycznej. Oferta”. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 15.04.2019r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać w Spółdzielni w pok. 29 tel. 22 643-05-23
lub e-mailem: k.krzyzanek@naskraju.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014