• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Przetarg na wymianę wodomierzy

Warszawa, dnia 14.02.2019r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Rodziny Ulmów 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

Dostawę i wykonanie wymiany istniejących w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” (wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2A) wodomierzy lokalowych CW i ZW na wodomierze posiadające ważne cechy legalizacyjne nie starsze niż 2019r., zainstalowanie na tych wodomierzach modułów elektronicznych umożliwiających wykonanie zdalnych odczytów stanów wskazań zużycia wody oraz ich transmisję drogą radiową do modułu odbiorcy.

 

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 za odpłatnością
w wysokości 50,00 zł netto +23% VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 25 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej “Na Skraju” pok. nr 4
w terminie do dnia 14.03.2019r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 14.03.2019r. o godz. 12:15.

Szczegółową informację można uzyskać w Spółdzielni w pok. 28 tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: dzial_techniczny@naskraju.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014