• (22)643-41-65
 • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

 • Sekretariat (22) 643-41-65
 • Awarie (22) 643-22-28
 • Eksploatacja (22) 641-55-17
 • sekretariat@naskraju.pl

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” o konkursie na stanowisko Wiceprezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej „Na Skraju”

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKRAJU”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kulczyńskiego 14.

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

WICEPREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NA SKRAJU”

 

 

 1. Preferowane wymagania wobec kandydatów:

 

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: technicznym, ekonomicznym lub prawniczym.
 2. Minimalny 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.
 3. Pożądany co najmniej 3 letni staż pracy w spółdzielczości mieszkaniowej lub w organach samorządowych spółdzielni mieszkaniowych.
 4. Odbyte studia podyplomowe, kursy specjalistyczne i inne formy doskonalenia zawodowego przydatne z uwagi na stanowisko członka Zarządu.
 5. Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 6. Dyspozycyjność;
 7. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi pakietu biurowego – minimum edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny;
 8. Znajomość prawa budowlanego, spółdzielczego;
 9. Umiejętność kierowania zespołem ludzi i znajomość przepisów prawa pracy;
 10. Umiejętność zarządzania oraz podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych;
 11. Brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;
 12. Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SM „Na Skraju” (oraz rodzącej sytuację konfliktu interesów) lub rezygnacja z dotychczasowej działalności kandydata.

 

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY – Wymagany formalny zestaw dokumentów:

 

 1. Dossier (CV) ze zdjęciem zawierające dane osobowe Kandydata, wykształcenie, przebieg dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa pracy itp.)
 4. Opis działalności Kandydata w spółdzielczości mieszkaniowej.
 5. Zaświadczenie o niekaralności i stanie zdrowia, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed ogłoszeniem konkursu.
 6. Pisemna koncepcja działania SM „Na Skraju”.
 7. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z rekrutacją na stanowisko Wiceprezesa.
 8. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni.
 9. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Członków Zarządu SM „Na Skraju” i jego akceptacji.

Dokumenty określone w pkt 1-3, 5 powinny mieć co najmniej formę uwierzytelnionych kopii, a określone w pkt 4, 6 – 9 powinny być złożone w oryginale i podpisane czytelnym podpisem.

 

 • SKŁADANIE OFERT:

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów i informacji wskazanych w Ogłoszeniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.09.2017 r. Godzina: 18.00 (oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez ich otwierania).
 2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty i informacje wskazane w ogłoszeniu należy składać w zaklejonej kopercie bezpośrednio w pokoju nr 4 w siedzibie SM „Na Skraju” w godzinach w poniedziałki i czwartki od 9.00 – 18.00, we wtorki i środy od 8.00 – 16.00 w piątki od 8.00 – 14.00 lub przesłać na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. Liczy się data wpływu zgłoszenia do biura Spółdzielni, nie liczy się data stempla pocztowego.
 3. W każdym przypadku kopertę należy zakleić a na kopercie należy dopisać: „Wiceprezes Zarządu”.
 4. O odrzuceniu kandydatury Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów listem poleconym.
 5. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu za dwa ostatnie lata obrotowe, wykonanie planu rzeczowo-finansowego w roku wyboru członka Zarządu SM „Na Skraju”, plan rzeczowo-finansowy w roku wyboru członka Zarządu SM „Na Skraju” są dostępne dla kandydatów w siedzibie SM „Na Skraju” w obecności pracownika Działu samorządowo – organizacyjnego po wcześniejszym telefonicznym (22 641-48-50) umówieniu się na spotkanie.
 6. Statut SM „Na Skraju” oraz Regulamin Wyboru Członków Zarządu SM „Na Skraju” może zostać wydany kandydatowi na jego życzenie, przesłany na adres email, jest dostępny na stronie internetowej naskraju.pl.
 7. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów zostaną im odesłane listem poleconym.
 8. Rada Nadzorcza SM „Na Skraju” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014