• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Informacja w sprawie Cynamonowego Domu

Uprzejmie informujemy, że do dnia 29.09.2019 r. prowadziliśmy 16 spraw sądowych z tzw. Cynamonowym Domem. Łączna wartość sporów to kwota 1 600 000,00 zł + ew. odsetki.  Spory dotyczą rozliczeń finansowych za lata 2015 – 2017, kiedy Spółdzielnia zarządzała Wspólnotą Cynamonowy Dom (do czasu powołania zarządu przez tę Wspólnotę).

W dwóch sprawach toczonych, w pierwszej instancji, przed Sądem rejonowym wyroki były dla nas niekorzystne. Spółdzielnia w obu sprawach złożyła apelacje. W trzech sprawach toczonych, w pierwszej instancji, przed Sądem Okręgowym postanowienia sądu były dla nas korzystne. Wspólnota złożyła odwołania od tych postanowień.

Równolegle prowadzimy od 4 lat spory z Cynamonowym Domem i mieszkańcami tego budynku dotyczące kwestii wykonania budynku z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonano już 3 ekspertyzy techniczne (tylko dotyczące elewacji budynku), które miały wyjaśnić nie tylko przyczyny problemów ale również wskazać możliwości ich usunięcia. Niestety Wspólnota nie zdecydowała się złożyć żądanego przez nas oświadczenia, że zrzeknie się roszczeń w sprawach technicznych  w przypadku gdy usuniemy wady w sposób wskazany w jednej ze wspomnianych  ekspertyz (zgodziliśmy się aby ekspertyzę wybrała Wspólnota). W związku z problemami technicznymi toczymy proces z firmą Sami architekci, którego wartość opiewa na kwotę 2 000 000,00 zł. Sąd ma orzec w tym procesie (w dużym skrócie) czy projektanci budynku popełnili błędy projektowe skutkujące obecnymi problemami technicznymi budynku. Przypominamy, że budynek został wzniesiony w tzw. trybie spółdzielczym. Skutkiem takiego założenia było zmniejszenie możliwego zysku Spółdzielni oraz ponoszenie przez nas odpowiedzialności za wady wykryte w budynku w trakcie eksploatacji.

W dniu 30.09.2019 r. wpłynął do Spółdzielni kolejny pozew od Cynamonowego Domu wzywający Spółdzielnię do trwałego usunięcia wad elewacji budynku w terminie 6 miesięcy lub zamiennie zapłaty na rzecz Wspólnoty kwoty 8 000 000,00 zł. Problem jest na tyle poważny, że Spółdzielnia do prowadzenia tej sprawy podpisze umowę z inną kancelarią prawną.  Obecnie obsługująca nas kancelaria prowadzi jednocześnie dużą ilość spraw sądowych, pomaga przeprowadzić zachodzące w Spółdzielni zmiany dostosowujące naszą działalność do obowiązującego prawa oraz obsługuje nas w ogromnej ilości spraw bieżących. Wszystkie te działania prowadzi za wynagrodzenie ryczałtowe. Warto w tym miejscu wskazać, że koszty obsługi prawnej w pierwszej połowie 2019 r. wyniosły i spadły niemal o połowę w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 r., kiedy wyniosły 137 000,00 zł (obecnie75 000,00zł).

Innym problemem związanym z Cynamonowym Domem jest kwestia dojazdu dostaw towaru do Tesco. Niestety i tutaj Spółdzielnia nie przewidziała możliwych problemów i nie zabezpieczyła właściwie swoich interesów doprowadzając do sytuacji, w której wykorzystywanie lokalu zajmowanego przez Tesco jest bardzo utrudnione.

Również w tej sprawie toczymy spór sądowy, w którym Wspólnota chce nam ograniczyć dojazd do budynku. Przegrana w tym procesie może znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić korzystanie z tego lokalu.

Przedstawiamy Państwu tę informację nie dlatego aby kogokolwiek straszyć. Naszym celem jest rzetelne informowanie członków o problemach Spółdzielni. Musimy wszakże zaznaczyć, że wszystkie te problemy zostały przez obecny Zarząd zastane i nie są przez nas zawinione. Ich skala jest ogromna i dziwi nas, że tak duża Spółdzielnia mogła dopuścić do powstania takich zagrożeń.

Jednocześnie nie zamierzamy w ten sposób odwodzić Państwa i Spółdzielni od nowych inwestycji mieszkaniowych. Są one niezbędne zarówno ze względu na konieczność zgromadzenia pieniędzy na zadłużenie Spółdzielni wobec m. st. Warszawy (w ten sposób zmniejszymy opłaty lokalowe) jak i na konieczność zgromadzenia ogromnych sum na remonty zasobów mieszkaniowych, które były przez lata niedofinansowane i obecnie ale i przyszłości wymagają wielkich nakładów finansowych (obecnym jedynym możliwym źródłem przychodów funduszu remontowego są wpłaty mieszkańców i ew. nadwyżki bilansowe).  Warto w tym miejscu dodać, iż nasze budynki niemieszkalne ulegają szybkiej degradacji i będą wymagały w najbliższym czasie kosztownych remontów.

Chcemy prowadzić inwestycje mieszkaniowe i bardzo ich potrzebujemy ale zamierzamy zmaksymalizować przychody z nich płynące i zminimalizować możliwe konsekwencje w sferze odpowiedzialności za wykonawstwo. Dlatego też nie będziemy proponować realizacji inwestycji w trybie spółdzielczym.

Już teraz zapraszamy na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 listopada 2019 r. Będą na nim omawiane sprawy inwestycji oraz Statutu Podjęte tam decyzje otworzą drogę do właściwego przygotowania inwestycji  i podjęcia decyzji ostatecznych przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2020 r.

Warszawa 04.10.2019 r.    

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014