• (22)643-41-65
  • sekretariat@naskraju.pl

Konto lokatora

Szybki kontakt

  • Sekretariat (22) 643-41-65
  • Awarie (22) 643-22-28
  • Eksploatacja (22) 641-55-17
  • sekretariat@naskraju.pl

Informacja nt. zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze.

Warszawa dnia 09.08.2017 r .

 

Informujemy, że sejm uchwalił ustawę dot. zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, którą w dniu 03.08.2017 r. podpisał Prezydent. Oznacza to, że ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa wprowadza 80 zmian. Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Wprowadzono zasadę powstania członkostwa z mocy prawa w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu i zawarcia umowy o budowę lokalu. Osoba, która zbyła prawo do lokalu traci członkostwo w Spóldzielni. Członkostwo traci z mocy prawa również osoba, której własność lokalu jest w nieruchomości, która wyszła z zasobów spółdzielni i jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali.

Wprowadzono obowiązek dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach spółdzielni mieszkaniowych.

Zmiany dotyczą również regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, nabycia ekspektatywy odrębnej własności, rozliczeń wkładu mieszkaniowego.

W walnych zgromadzeniach wszystkich spółdzielni mieszkaniowych będą mogli uczestniczyć pełnomocnicy członków spółdzielni niezależnie od zapisów statutowych.

Zmiana dotyczy również powstania wspólnot z zasobów spółdzielczych. Wprowadzono obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.

Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzania lustracji – lustratorami nie mogą być m.in.  członkowie zarządu, prokurenci, główny księgowy , pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.

Ustawa rozszerza uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury i budownictwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych.

Z egzekucji komorniczej zostały wyłączone środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółdzielni, które były wpłacone tytułem opłat eksploatacyjnych.

 

                                                                                           Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu osoby zainteresowanej.

Wyślj wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" 2014