Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z dwóch osób: Prezesa i Zastępcy Prezesa, wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Radzie Nadzorczej, Walnemu Zgromadzeniu. Skład Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju":

Skład Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju":

Prezes Zarządu - Marcin Galas

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie studiując w latach 1996 – 2000 na Wydziale Inżynierii Produkcji ukończył kierunek: Eksploatacja maszyn i marketing uzyskując tytułu inżyniera. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego gdzie studiując w latach 2005 – 2010 na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ukończył kierunek: Administracja publiczna uzyskując tytuł magistra.

Ponadto ukończył studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Zarządzania
na kierunku: Wycena nieruchomości oraz kierunku: Zarządzanie nieruchomościami.
W październiku 2022 r. rozpoczął studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej na kierunku: Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Od 25 lat funkcjonuje zawodowo na szeroko rozumianym rynku obsługi nieruchomości,
tj. sprzedaż, wynajem, zarządzanie i wycena w tym, od 15 lat działa jako zarządca nieruchomości, a od 5 lat jako rzeczoznawcą majątkowy.

Przez wiele lat zasiadał na stanowiskach kierowniczych w strukturach samorządu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za gospodarowanie nieruchomościami miasta. Natomiast,
w organach Spółdzielni mieszkaniowych pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz Wice Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno – technicznych.

Posiada uprawnienia:

  • Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 26144
  • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 7302 wpisane do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Zastępca Prezesa Zarządu - Małgorzata Miśkowiec