finance gb506897d3 640 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

Zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy

inspektora nadzoru robót budowlanych

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • Przynależność do Izby budowlanej
 • Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office, NORMA itp.
 • Umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. Kontrola realizowanych w zasobach Spółdzielni prac budowlanych pod kątem projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi.
 2. Kontrola jakości materiałów budowlanych stosowanych oraz wykonywanych prac.
 3. Udział w komisjach wprowadzania wykonawców na zlecane roboty budowlane, jak również udział w komisjach częściowego odbioru ww. robót.
 4. Udział w komisjach odbioru realizowanych robót, potwierdzanie wykonania prac, udział przy usuwaniu ewentualnych wad oraz kontrola rozliczenia robót zleconych wykonawcy.
 5. Udział w próbach i odbiorach technicznych oraz robót ulegających zakryciu
  i zanikających.
 6. Potwierdzanie obmiarów realizowanych robót oraz ich rozliczanie.
 7. Udział w komisjach dotyczących awarii i usterek technicznych.
 8. Udział w komisjach oceny stanu technicznego budynków, lokali i obiektów. Wnioskowanie sprawie zasadności wykonania i zlecania niezbędnych prac budowlanych.
 9. Współudział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz organizowaniu przetargów na roboty budowlane realizowane w Spółdzielni.
 10. Przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania projektu planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni na rok przyszły oraz korekt w zakresie robót budowlanych.

Ofertę  zawierającą CV list motywacyjny kandydata należy w terminie 31.03.2023 r. wysłać za pośrednictwem portalu Pracuj.pl lub na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4
ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa. 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”