SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA SKRAJU”

02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14

Poszukuje pracownika na stanowisko

Specjalisty ds. kadrowo-płacowych

 miejsce pracy: Warszawa

Wymagania

 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Znajomość przepisów dotyczących Praca pracy, ubezpieczeń społecznych i innych związanych z prowadzeniem spraw na zajmowanym stanowisku
 • Conajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
 • Samodzielność, odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • Dobra znajomość programu Microsoft Office, mile widziana znajomośc programu SOFTHARD

Do głównych zadań  Pracownika należeć będą:

 

 1. Wykonywanie obowiązków związanych z rekrutacją kandydatów do pracy.
 2. Przygotowanie dokumentów wynikających ze stosunku pracy.
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 4. Ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy.
 5. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 6. Przygotowanie dokumentów do list płac oraz sporządzanie list płac.
 7. Terminowe przekazywanie należności na rachunki bankowe.
 8. Obsługa programu kadrowo-płacowego związana z naliczaniem składek ZUS, sporządzaniem deklaracji ZUS oraz rejestracja pracowników.
 9. Dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie druków PIT.
 10. Księgowanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatku, potrąceń i innych składników.
 11. Prowadzenie spraw związanych z realizacją w zakładzie pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 12. Prowadzenie ewidencji umów i rachunków wypłat z bezosobowego funduszu płac, wyliczanie podatku dochodowego, wypłata należności.
 13. Prowadzenie kart wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
 14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych Z-05, Z-06 i innych wg potrzeb.
 15. Współpraca z firmą świadczącą usługi w zakresie BHP w tym: wystawianie skierowań na badania lekarskie, zawiadamianie o wypadkach, przekazywanie pracownikom informacji zlecanych do stosowania w zakresie BHP, in.

Ofertę  zawierającą CV list motywacyjny wraz z oczekiwanym wynagrodzeniem brutto kandydata należy w terminie  do 17.01.2023 r. wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć
w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 4  ul. Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa.

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”, 02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14, tel.: (22) 643-41-65, e-mail: sekretariat@naskraju.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie, wskazane przez Panią/Pana dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w cv lub liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje
  o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 4. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pana zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 5. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany wyżej adres mailowy Administratora.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”