Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju”   02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14

zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy  Specjalistę w Dziale Technicznym

Miejsce pracy – Warszawa.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane techniczne)
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych
 • Doświadczenie zawodowe minimum roczne
 • Samodzielność, odpowiedzialność i komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel).
 • Umiejętność pracy w zespole

Do głównych zadań pracownika należeć będą:

 1. Dbałość o stosowanie przez pracowników Działu Technicznego obowiązujących w Spółdzielni druków zamówień, zleceń, wniosków itd.
 2. Odbiór i koordynowanie korespondencji dekretowanej do Działu Technicznego z sekretariatu Zarządu, wpisywanie jej do dziennika korespondencji w dziale, dystrybucja do poszczególnych pracowników działu technicznego na podstawie dekretacji kierownika DT, koordynowanie terminów udzielania odpowiedzi.
 3. Prowadzenie rejestru umów i zleceń wystawianych przez inspektorów dla wykonawców. Uzyskiwanie od inspektorów informacji o ich zrealizowaniu.
 4. Współpraca z inspektorami w przygotowywaniu przetargów pod względem formalnym poprzez dotrzymywanie terminów wynikających z Regulaminu Przetargów dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.
 5. Prowadzenie ewidencji zadań proponowanych do realizacji przez kierownika DT, inspektorów, Zarząd, Radę Nadzorczą, Rady Osiedli, Rady Domowe, które powinny się znaleźć w Planie Remontów w kolejnym roku kalendarzowym.
 6. Kompletowanie i opracowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej z DT w przypadku takiej potrzeby.
 7. Uczestnictwo w przygotowaniu planu remontów na kolejny rok kalendarzowy poprzez prowadzenie tabel w excelu a w przyszłości w programie Softhard.
 8. Rozsyłanie zapytań ofertowych przygotowanych przez inspektorów, kompletacja ofert.
 9. Zgłaszanie konserwatorowi awarii na podstawie informacji od mieszkańców jeśli zaistnieje taka konieczność.
 10. Współpraca i pomoc inspektorowi budowlanemu opiekującemu się osiedlami III, IV,V.
 11. Odbieranie telefonów od mieszkańców, korespondencja z radami domowymi i osiedlowymi.
 12. Obsługa systemu informatycznego Softhard.
 13. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w wykwalifikowanym zespole
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Świadczenia socjalne

Ofertę zawierającą CV, oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata należy w terminie do 17.01.2023 r. wysłać na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl, albo złożyć w sekretariacie Spółdzielni (ul. Kulczyńskiego 14 ; 02-777 Warszawa, pok. 4).  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju”, 02 – 777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14, tel.: (22) 643-41-65, e-mail: sekretariat@naskraju.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie, wskazane przez Panią/Pana dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w cv lub liście motywacyjnym, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawrze Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje
  o stanie zdrowia, niepełnosprawności) konieczna będzie Pani/Pana pisemna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 4. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofa Pani/Pana zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 5. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany wyżej adres mailowy Administratora.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego na potrzeby rekrutacji w przyszłości, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Na Skraju” z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”

.