Ogłoszenie 1Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” informuje, że uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej zostały złożone w dniu 12.10.2022r. do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (WZP Południe).

Z poważaniem,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”