Ogłoszenie 1Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” przedstawia poniżej informacje dotyczące uregulowania stanu prawnego gruntów Osiedla IV.

Osiedle IV - ul. Grzegorzewskiej 1-13 oraz ul. Szolc Rogozińskiego 5-14, stan na 17.08.2022 r. – przygotowanie do podjęcia uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach

I.

Akt notarialny dotyczący ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów obejmujących 18 budynków mieszkalnych przy Grzegorzewskiej 1-13 oraz ul. Szolc Rogozińskie 5-14 nastąpił w dniu 23.12.2016 r. Wpis w KW nr WA5M/00480153/7 dotyczący ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” nastąpił w dniu 23.01.2017 r.

Wpis dotyczący przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy prawa na własność w KW WA5M/00480153/7 nastąpił w dniu 01.01.2020 r.

Spółdzielnia prowadziła z mieszkańcami konsultacje dotyczące projektu podziału na nieruchomości jednobudynkowe w 2018 i 2019 r.

W marcu 2020 r. został złożony wniosek o zaopiniowanie podziału nieruchomości objętych księgą wieczystą WA5M/00480153/7. Projekt został pozytywnie zaopiniowany w dniu 24.11.2021 r. 

II.

Dokonano analizy dokumentacji technicznej, rzutów pięter, rzutów lokali, pomieszczeń przynależnych. Sukcesywnie zlecano wykonanie poprawek przez firmę architektoniczną SOLID-ART. Michał Witkowski, sporządzono zestawienia powierzchni z uwzględnieniem poprawek.

III.

Zlecenia dla firmy architektonicznej nie obejmowały wszystkich zagadnień związanych z poprawkami w zakresie pomieszczeń przynależnych, powierzchni lokali, powierzchni przyłączonych do lokali, prawidłowych oznaczeń powierzchni na rzutach kondygnacji. Obecnie ponownie dokonuje się analizy dokumentacji i sukcesywnie zleca wykonanie poprawek rzutów kondygnacji, kart lokali, kart pomieszczeń przynależnych oraz uzyskanie nowych zaświadczeń o samodzielności dla lokali z prawidłowymi danymi. W sytuacji, gdy poprawki dotyczą zabudowanych części korytarza, które nie zostały prawidłowo wrysowane na kartach lokali w czasie inwentaryzacji sporządzonej w latach 2003-2004, przy wydawaniu nowych zaświadczeń o samodzielności Urząd Miasta St. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów wysyła stosowne powiadomienia do PINB (Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) o zmianach w stosunku do projektu w dokumentacji archiwalnej dot. zmiany sposobu użytkowania przyłączonej powierzchni części korytarza  ogólnodostępnego na cele mieszkalne.  PINB podejmuje działania w tym zakresie, wzywając do przedłożenia stosownych dokumentów z tym związanych zarówno od Spółdzielni jak też osób, którym przysługują tytuły prawne do lokali.

IV.

Przygotowane zostały projekty załączników do Uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali dla poszczególnych budynków, w zakresie obejmującym osoby uprawnione, nr klatek schodowych, pięter, powierzchni lokali, powierzchni  pomieszczeń  przynależnych, udziałów, numery ksiąg wieczystych jeśli zostały urządzone, statusy lokali.

V.

Zaświadczenia o samodzielności lokali dla osiedla 4 Spółdzielnia uzyskała w latach  2004 -2006 r., które obejmowały kompleksowo całe budynki. Obecnie występujemy o wydanie zaświadczeń dla poszczególnych lokali, w których nastąpiły poprawki w zakresie rzutu, powierzchni czy też powierzchni pomieszczeń przynależnych.

VI.

Została sporządzona Mapa Podziałowa, którą Spółdzielnia przedłożyła do  zatwierdzenia przez Prezydenta m. st. Warszawy. Po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział i jej uprawomocnieniu Zarząd Spółdzielni będzie mógł przystąpić do skompletowania pozostałych dokumentów niezbędnych przed podjęciem uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali tj. wypisów i  wyrysów z rejestru gruntów dotyczących poszczególnych nieruchomości, wypisów z kartotek budynków oraz kartotek lokali. Kartoteki lokali będzie można założyć w momencie, gdy zostaną wyjaśnione wszelkie nieprawidłowości związane m. in. z powierzchnią lokali oraz powierzchnią pomieszczeń przynależnych.

Procedura zmierzająca do ustanowienia odrębnej własności lokali:

 1. Uzyskanie prawa do gruntu – użytkowanie wieczyste, własność gruntu.
 2. Podział nieruchomości wielobudynkowej na nieruchomości jednobudynkowe :

a)wstępne prace: analiza  wykonana przez uprawnionego pracownika zajmującego się architekturą i urbanistyką, do wykonania wstępnego projektu podziału,

b)wstępny podział  ma nieruchomości przez firmę geodezyjną.

 1. Projekt wstępny podziału przedkłada się w Urzędzie Dzielnicy w wydziale Architektury, w celu naniesienia ewentualnych zmian. Projekt ten będzie podstawą do wykonania właściwej Mapy Podziałowej.
 2. Po sporządzeniu Mapy Podziałowej Spółdzielnia może wystąpić o założenie ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości – do tego potrzebne będą wypisy i wyrysy.
 3. Jednocześnie należy uzgodnić i wykonać prawidłowe rzuty kondygnacji i poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz uaktualnione zaświadczenia o samodzielności lokali, określone udziały w nieruchomości wspólnej, w celu wystąpienia o kartoteki budynków i kartoteki lokali wydawane przez prezydenta m. st. Warszawy
 4. Przed podjęciem Uchwał określających przedmiot odrębnej własności w danej nieruchomości muszą być zgromadzone dokumenty:
 1. dokumentacja techniczna z rzutami lokali, pomieszczeń przynależnych i ich położeniem w nieruchomości,
 2. zaświadczenia o samodzielności lokali,
 3. decyzja podziałowa,
 4. księga wieczysta oraz  podstawy nabycia nieruchomości,
 5. uchwała o służebności,
 6. mapa zasadnicza,
 7. wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 8. wypis z rejestru budynków,
 9. wypis z kartoteki lokali,
 10. załączniki do uchwały (wykaz uprawnionych z określonymi udziałami w nieruchomości wspólnej).

Dokumenty do przygotowania dla Kancelarii Notarialnej:

 1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.
 2. Pełnomocnictwo jeśli umowę podpisuje pełnomocnik.
 3. Odpis z Księgi Wieczystej.
 4. Uchwała zarządu Spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości.
 5. Zaświadczenie o samodzielności lokali.
 6. Rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych wraz z rzutami kondygnacji, na których są położone
 7. Dokumenty dotyczące członka Spółdzielni (osoby uprawnionej do nabycia odrębnej własności):

- podstawa nabycia,

- dotyczące stanu cywilnego w przypadku zmian od momentu nabycia,

- pisemne żądanie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia jego własności (lokalu użytkowego).

 1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
 2. Wypis z rejestru budynków.
 3. Wypis z kartoteki lokali.
 4. Statut spółdzielni.