pexels monstera 5849597 2Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Na Skraju" w związku ze zdarzeniem, jakie miało miejsce w dniu 27.06.2022 r. w lokalu nr 59 w budynku przy ul. Teligi 4, informuje, że właściwe dla tego typu sytuacji organy (Policja, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) prowadzą czynności proceduralne mające na celu ustalenie przyczyn i podjęcie decyzji co do dalszych działań w celu usunięcia powstałych szkód oraz przywrócenia obiektu do zgodnego z prawem dalszego jego użytkowania.

Wymienione powyżej organy wyłączyły lub nakazały wyłączenie z użytkowania między innymi instalacji gazowych, w części instalacji elektrycznych, dźwigów osobowych, możliwości przejścia między klatkami schodowymi na ostatniej kondygnacji, itp.

Spółdzielnia zleciła opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji budynku, jego instalacji wewnętrznych i urządzeń.

Do czasu uzyskania tej ekspertyzy jak również decyzji P.I.N.B. (oraz Policji i Straży Pożarnej) brak jest podstaw do określenia zakresu prac naprawczych i sprawdzających jak również realnego terminu „pełnego" przywrócenia budynku do stanu technicznego nie zagrażającego bezpieczeństwu mieszkańców i Ich mieniu.

Ponadto Spółdzielnia zgłosiła do ubezpieczyciela fakt powstania szkód w zakresie mienia wspólnego jak również poinformowała o powstaniu szkód w indywidualnych lokalach mieszkalnych. Do czasu zakończenia procesu ich inwentaryzacji i sporządzenia protokołu przez przedstawiciela ubezpieczyciela - prosimy o nie wykonywanie (ograniczenie do niezbędnego minimum zabezpieczającego Państwa majątek) robót remontowych.

Pragniemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby usunięcie usterek i przywrócenie zarówno Państwa mieszkań jak i całego budynku do stanu zgodnego z warunkami dotychczasowego użytkowania nastąpiło w możliwie najkrótszym terminie.

Ewentualnych dodatkowych wyjaśnień ze strony SM „Na Skraju" udzielają;

- Pan Piotr – inspektor nadzoru robót budowlanych – tel. 730 003 825

- Pani Elżbieta – administrator Państwa budynku – tel. 730 003 726

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju"