Opłaty rachunki 1Szanowni Państwo

Otrzymali Państwo rozliczenie kosztów mediów tj. centralnego ogrzewania, podgrzania wody, gazu, wywozu nieczystości oraz wody niezbilansowanej za rok 2021. Ze względu na ograniczone  możliwości dotychczasowego systemu informatycznego, rozliczenie ostatni raz wygląda tak samo jak w latach poprzednich i nie zawiera informacji o poniesionych z tytułu poszczególnych  mediów  kosztach i wniesionych zaliczkach w całym roku 2021, zawiera tylko wynik rozliczenia.

Rozliczenie za rok 2022, które otrzymają Państwo w roku 2023 będzie przygotowane już w nowym systemie, który obecnie jest w Spółdzielni wdrażany i będzie zawierało szczegółowe dane rozliczeniowe. 

Rozliczenie za wodę, które otrzymaliście Państwo w miesiącu kwietniu dotyczy tylko ilości zużytej wody ciepłej i zimnej na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych i wnoszonych zaliczek za II półrocze 2021 roku według stawek z zaliczek.

Energia cieplna

W większości budynków ustalone w roku 2021 zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzewu wody okazały się niewystarczające. Rozliczenie roczne  jest wynikiem tylko i wyłącznie porównania rzeczywistych kosztów poniesionych za rok 2021 i pobranych z tego tytułu zaliczek od mieszkańców.

W dużej części wynik rozliczenia energii cieplnej jest skutkiem istotnych  podwyżek  cen od dostawcy VEOLIA SA. W roku 2021 były 2 podwyżki od dnia 01.06.2021 r. i od dnia 20.09.2021 r. łącznie o 7,33 %.  Zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania i z tytułu podgrzewu wody  zostały zmienione od dnia 01.08.2021 r. Na poziom kosztów wpływają również warunki atmosferyczne oraz długość sezonu grzewczego, który w 2021 r. rozpoczął się już 15 września (na wniosek mieszkańców) co wpłynęło na znaczny wzrost zużycia energii cieplnej oraz wyższe koszty z tego tytułu.

W skali całej Spółdzielni koszty z tytułu centralnego ogrzewania w roku 2021 wyniosły 10 704 508,06 zł. i z tytułu podgrzewu wody wyniosły 5 121 744,89 zł. Dla porównania w roku 2020  koszty z tytułu centralnego ogrzewania wyniosły 8 196 306,37 zł., a z tytułu podgrzania wody wyniosły 4 416 554,72 zł.

Na koszt podgrzania wody ma wpływ ilość pobranej podgrzanej wody, która w roku 2021 zmniejszyła się w stosunku do 2020 roku z 172 498,93 m3 c. w. do 154 437,90 m3 c. w. - zapewne w związku z wprowadzeniem opłaty za śmieci uzależnionej od ilości pobranej wody i wysokiego kosztu 1 m3 ciepłej wody (indywidualne oszczędności).

Gaz

Katalogowa cena gazu wzrosła dopiero pod koniec 2021 r. Wcześniej Spółdzielnia miała zagwarantowaną umową z PGNIG stałą niższą cenę obowiązującą  do końca 2021 r., w związku z tym z rozliczenia rocznego za 2021 r. nie wynikają dopłaty z tytułu zużycia gazu.

Woda niezbilansowana

Woda niezbilansowana to różnica między wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy  indywidualnych znajdujących się w każdym z lokali w danym budynku.  Suma wodomierzy indywidulanych nigdy nie da takiego wyniku jak wskazanie wodomierza głównego. Przyczyn rozbieżności jest wiele, m.in.: minimalne przecieki, np. źle zakręcony kran, zepsuta spłuczka, przeciek baterii umywalkowej, ale przede wszystkim dopuszczalne błędy pomiarowe zainstalowanych wodomierzy. Wówczas wodomierz lokalowy nie wykryje takiego małego ubytku, ale wskaże go wodomierz główny. Różnica jest również spowodowana niejednoczesnością odczytów (tego samego dnia) wodomierzy lokalowych i wodomierzy głównych oraz różnicą klasy dokładności wskazań wodomierza głównego i wodomierzy indywidualnych.

Zgodnie z literaturą fachową wg opracowania dr inż. Wojciecha Koral, pracownika naukowego Instytutu Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt. „Bilans wody w budynkach wielorodzinnych - przyczyny oraz sposoby ich redukcji”, suma wszystkich wskazań wodomierzy mieszkaniowych i wskazania wodomierza głównego mają prawo się różnić, ponieważ każdy wodomierz obarczony jest indywidualnym błędem wskazań mieszczącym się w granicach dopuszczalnych błędów, która może sięgnąć  nawet 10%.

W celu  zminimalizowania ilość wody niezbilansowanej w roku 2022 zostaną  wymienione wszystkie wodomierze lokalowe na wodomierze z możliwością odczytu zdalnego. Zmianie uległy również zasady odczytu wodomierzy głównych, które będą odczytywane 30.06. i 31.12. każdego roku, w tym czasie co wodomierze indywidualne i wszystkie inne opomiarowane punkty poboru wody w budynku.

Obowiązek rozliczania tzw. „wody niezbilansowanej” nałożony został przez ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123 poz. 858 j.t. z 2006 r.) – art. 26 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 6 pkt 3, który też jednoznacznie wskazuje osobę korzystającą z lokalu jako zobowiązaną do pokrywania kosztów tzw. wody niezbilansowanej. Podstawą dokonania rozliczenia w naszej Spółdzielni jest  Regulamin rozliczania zużycia ciepłej i zimnej wody, który w § 6 ust. 11  wskazuje sposób rozliczania wody niezbilansowanej cyt.” Po zakończeniu roku obrachunkowego następuje rozliczenie rozbieżności bilansu wody w nieruchomości. Ilość zużytej wody w rozbiciu na poszczególne lokale, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących poszczególne lokale w nieruchomości (budynkach zasilanych z jednego źródła ) i stosownie do tego dokonuje się korekt”.

Woda niezbilansowana została rozliczona z mieszkańcami pierwszy raz w Spółdzielni za rok 2021, zgodnie z w/w regulaminem.  Wcześniej woda niezbilansowana nie była rozliczana.

Wywóz nieczystości

Sposób rozliczenia wody wpływa bezpośrednio na ustalenie kosztów z tytułu odbioru odpadów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawa koszt odbioru odpadów w roku 2021 był określony na podstawie zużycia wody z wodomierzy głównych w Państwa nieruchomościach.  Poniesiony przez Spółdzielnię na rzecz Urzędu Miasta koszt odbioru odpadów został rozliczony na analogicznych zasadach jak woda niezbilansowana.  Wpłynęło to istotnie na wynik rozliczenia oraz kwotę ustaloną do dopłaty.

Informujemy, że powstałe z tytułu rozliczenia niedopłaty można uregulować  do dnia 31 sierpnia 2022 r. W sytuacji niemożliwości jednorazowej zapłaty jest możliwość rozłożenia płatności na raty.  W tym celu należy złożyć podanie w sekretariacie w Spółdzielni.

Kwoty wskazane w rozliczeniu wynikają jedynie z poniesionych przez Spółdzielnię kosztów w roku 2021. Spółdzielnia podjęła działania mające na celu dostosowanie obecnych zaliczek do rzeczywistych kosztów dostawy mediów. W przypadku braku drastycznych zmian taryf dostawców w roku, pozwoli to na ograniczenie ilości sytuacji, w których z kolejnych rozliczeń będą wynikać dopłaty.

Szczegółowe informacje na temat indywidualnego rozliczenia kosztów za rok 2021 można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 8.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”