Ogoszenie 1

 Informacja o procedurach uzyskania loginów i haseł do logowania się na nowej stronie internetowej Spółdzielni

W związku z licznymi zapytaniami o procedurę uzyskania loginów i haseł do logowania się na nowej stronie internetowej Spółdzielni informujemy, że dotychczasowe dostępy musiały zostać zamknięte. Na nowej stronie ustanowione zostały dwa odrębne panele do logowania się:

 1. Logowanie dla członków SM – Internetowe Konto Członka Spółdzielni (IKCS) gdzie dostępne są między innymi: statut, regulaminy czy uchwały organów spółdzielni oraz protokoły z posiedzeń i dokumenty finansowe.
 2. Logowanie E-BOK – dostęp do indywidualnych rozliczeń ze Spółdzielnią.

Zgodnie z przyjętymi regulaminami istnieją dwa sposoby otrzymania dostępów zarówno do Internetowego Konta Członka Spółdzielni  IKCS (logowanie wyłącznie dla członków Spółdzielni, elementem loginu jest indywidualny numer rejestru członkowskiego, który można uzyskać w Dziale Członkowsko-lokalowym) jak i do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK (logowanie E-BOK, dostęp dla każdej osoby rozliczającej się ze Spółdzielnią).

Regulaminy oraz oświadczenie związane z IKCS i formularz zgłoszeniowy do E-BOK znajdują się na stronie internetowej np. w panelu logowania https://naskraju.pl/index.php/pl/strefa-mieszkanca/logowanie pod oknami do logowania, jak i dostępne są w siedzibie Spółdzielni w Dziale Członkowsko-lokalowym w pokoju nr 7 oraz w Dziale Finansowo-Księgowym w pokoju nr 3.

Procedura w przypadku Internetowego Konta Członka Spółdzielni – IKCS:

 1. procedura stacjonarna - złożenie osobiście w siedzibie Spółdzielni w Dziale Członkowsko-lokalowym w pokoju nr 7 Oświadczenia do Internetowego Konta Członka Spółdzielni. Członek Spółdzielni po weryfikacji prawidłowości danych zawartych w oświadczeniu przez pracownika Spółdzielni otrzymuje w formie wydruku hasło startowe.
 2. procedura elektroniczna - wysłanie wypełnionego i podpisanego własnoręcznym podpisem Oświadczenia w formie skanu lub zdjęcia tego Oświadczenia albo Oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail:sekretariat@naskraju.pl.

Warunkiem koniecznym do otrzymania hasła startowego drogą elektroniczną jest:

 • przesłanie podpisanego Oświadczenia z adresu poczty elektronicznej zgłoszonego do Spółdzielni jako elektroniczny adres korespondencyjny,
 • zgodność wskazanego na Oświadczeniu adresu e-mail z adresem poczty elektronicznej z której oświadczenie zostało przesłane,
 • wypełnienie wszystkich danych wskazanych na formularzu.

Po pozytywnej weryfikacji i wypełnieniu wszystkich warunków związanych z procedurą elektroniczną Członek Spółdzielni otrzyma hasło startowe na podany adres poczty elektronicznej wskazany jako korespondencyjny.

Procedura w przypadku Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK:

 1. procedura stacjonarna - złożenie osobiście w siedzibie Spółdzielni w Dziale Finansowo-Księgowym w pokoju 3 wypełnionego formularza zgłoszeniowego do E-BOK. Po weryfikacji prawidłowości danych zawartych w formularzu przez pracownika Spółdzielni otrzymuje się w formie wydruku identyfikator i hasło startowe.
 2. procedura elektroniczna - wysłanie wypełnionego i podpisanego własnoręcznym podpisem formularza zgłoszeniowego w formie skanu lub zdjęcia tego formularza albo formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl.

Warunkiem koniecznym do otrzymania identyfikatora i hasła drogą elektroniczną jest:

 • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego z adresu poczty elektronicznej zgłoszonego do Spółdzielni jako elektroniczny adres korespondencyjny,
 • zgodność wskazanego na formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail z adresem poczty elektronicznej z której formularz został przesłany,
 • wypełnienie wszystkich danych wskazanych na formularzu.

Po pozytywnej weryfikacji i wypełnieniu wszystkich warunków związanych z procedurą elektroniczną Użytkownik otrzyma identyfikator i hasło na podany adres poczty elektronicznej wskazany jako korespondencyjny.

Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych i konieczność weryfikacji tożsamości osoby chcącej uzyskać hasła dostępowe drogą elektroniczną, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych wskazanych w Oświadczeniu lub formularzu zgłoszeniowym przesłanym droga elektroniczną, pracownik Spółdzielni może dokonać telefonicznej weryfikacji danych dzwoniąc pod wskazany do kontaktu numer telefonu i prosząc o dodatkowe informacje umożliwiające prawidłową identyfikację osoby wnioskującej o dostęp do logowania się na stronie internetowej Spółdzielni.