Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” 02-777 Warszawa ul. Kulczyńskiego 14, zaprasza do składania ofert w ogłoszonym konkursie ofert na wykonanie remontu lokalu nr 69 (pustostanu) w budynku w Warszawie przy ul. Strzeleckiego 6

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu nr 69 (pustostanu) w budynku w Warszawie przy ul. Strzeleckiego 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 będącym przedmiarem robót objętym konkursem. Zakres prac określony jest w załączniku nr 6 .

Terminy wykonania:
- prace należy wykonać w okresie 2 miesięcy licząc od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę .
- Usunięcie usterek określonych w odbiorze końcowym robót należy wykonać w terminie 14 dni.

Gwarancje:
- Zamawiający oczekuje od Oferenta minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Wymagania formalne:
- posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym zamówieniem
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu:
- Piotr Umiński, p.uminski@naskraju.pl , tel. 730003825

Miejsce i termin składania ofert:
termin do 23.05.2022 r. do godz. 10.00
sekretariat SM "Na Skraju" pok. nr 4 lub mail: sekretariat@naskraju.pl

Warunkiem udziału w konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim na załączonym do zaproszenia formularzu ofertowym.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych robót.
Załącznik nr 3 – wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu
Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnienie warunków w postępowaniu
Załącznik nr 6 – przedmiar robót

Dokumenty do pobrania (ZIP)