finance gb506897d3 640RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skraju" w Warszawie
ul. Stanisława Kulczyńskiego 14
02-777 Warszawa
ogłasza konkurs na stanowisko:
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Wymagania:
1) obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych;
2) wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie lub administracja;
3) co najmniej 10–letni staż pracy i minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
4) dobra znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa pracy, ustawy o rachunkowości;
5) znajomość zagadnień dotyczących: funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, gospodarki nieruchomościami oraz zagadnień ekonomicznych i finansowych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych;
6) umiejętność kierowania zespołem pracowników, współpraca z organami statutowymi spółdzielni oraz urzędami i podmiotami zewnętrznymi;
7) nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec SM "Na Skraju" (oraz rodzącej sytuacje konfliktu interesów);
8) bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
 
Wymagania pożądane:
1) ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania w organizacjach oraz znajomość zasad komunikacji społecznej;
2) dodatkowe uprawnienia i kursy mogące wnieść wartość dodaną do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w spółdzielni mieszkaniowej;
3) doświadczenie w zakresie zasad finansowania i rozliczania inwestycji budowlanych oraz oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych;
4) mile widziana znajomość oprogramowania Papirus SQL firmy Softhard; 
5) mile widziana umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.
Aplikacja kandydata biorącego udział w konkursie powinna zawierać:
1) zgłoszenie do konkursu i wymagane oświadczenia, stanowiące łącznie załącznik nr 2 do regulaminu konkursowego (do pobrania w Biurze Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni https://naskraju.pl);
2) życiorys (CV) z opisem posiadanego doświadczenia zawodowego i danymi kontaktowymi;
3) referencje lub kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada; 
4) pisemną koncepcję zarządzania SM „Na Skraju”.
Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, a kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie SM „Na Skraju” lub przesłać drogą pocztową (listem poleconym).
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest doręczenie Spółdzielni w terminie do dnia 
23 października 2023 r. do godz. 13.00 pisemnego zgłoszenia, na adres:
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju"
ulica Stanisława Kulczyńskiego 14
02-777 Warszawa
z dopiskiem "Rada Nadzorcza - konkurs na Prezesa Zarządu”.
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Spółdzielni.
 
Do wglądu w siedzibie Spółdzielni w obecności pracownika SM „Na Skraju"
1) Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2022 r.;
2) Plan rzeczowy i finansowy na 2023 r.
 
Kandydat może pobrać ze strony internetowej lub osobiście z sekretariatu Spółdzielni: 
1) Statut SM „Na Skraju";
2) wzór oświadczenia o nieprowadzeniu  działalności konkurencyjnej;
3) wzór oświadczenia o nieznajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady nadzorczej SM „Na Skraju";
4) wzór oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania  konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni.
 
Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oznacza wyrażenie przez niego zgody na konkurs oraz tryb i zasady jego przeprowadzenia.
 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Rada Nadzorcza SM „Na Skraju" zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 643 41 65. Adres email: sekretariat@naskraju.pl oraz na stronie internetowej Spółdzielni https://naskraju.pl.
 
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:
Administrator i Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Kulczyńskiego 14, 02-777 Warszawa, tel.: (22) 643-41-65, adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@naskraju.pl.
Cele i podstawy przetwarzania 
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie, wskazane przez Panią/Pana dane do kontaktu oraz inne informacje zawarte w Pani/Pana aplikacji, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Okres przechowywania i możliwość odwołania zgody
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
5. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany wyżej adres mailowy Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
Odbiorcy danych
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osób fizycznych
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Informacja o wymogu podania danych
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. 
Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.